Search

Riskienhallinta

Riskienhallinnan tavoite
SkartaNYAB-konsernin riskienhallintapolitiikan tavoitteena on järjestelmällinen riskitekijöiden tunnistaminen, sekä näiden jatkuva seuraaminen ja optimaalinen hallinta niin, että konserni saavuttaa sille asetettavat strategiset ja taloudelliset tavoitteensa. Yhtiö näkee, että hallitulla riskien otolla voi olla myönteinen vaikutus yhtiön kehitykseen. SkartaNYAB-konsernin riskienhallintapolitiikan lähtökohta on riskiposition hallitseminen kokonaisuutena, vaikkakin yksittäisten riskien tunnistaminen ja hallintakeinot käytännön tasolla voivat poiketa toisistaan.

Riskin määritelmä
SkartaNYAB-konserni määrittelee riskin sellaiseksi sisäiseksi tai ulkoiseksi epävarmuustekijäksi, jonka toteutuminen vaikuttaa joko myönteisesti tai kielteisesti SkartaNYAB-konsernin mahdollisuuksiin saavuttaa sille asetettavat taloudelliset ja strategiset tavoitteet.

Riskienhallinnan periaatteet
SkartaNYAB Oyj:n hallituksella on päävastuu asianmukaisen ja tehokkaan riskienhallinnan järjestämisestä konsernissa. Kaikilla SkartaNYAB-konsernin yhtiöillä, SkartaNYAB Oyj:n organisaation henkilökuntaan kuuluvilla, sekä ulkoistettuja toimintoja koskevien palvelujen tarjoajilla on kuitenkin aina velvollisuus omalta osaltaan edesauttaa alla todettujen periaatteiden mukaisten tavoitteiden toteutumista, tiedostaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan merkitys omien tavoitteidensa näkökulmasta sekä toteuttaa kulloinkin edellytettyjä riskinhallintaan liittyviä toimenpiteitä ja raportointia.

Periaatteet ovat seuraavat:
1. Konserni eivätkä sen yhtiöt tietoisesti ota toiminnassaan niin suurta riskiä, että siitä voisi aiheutua olennaista vaaraa yhtiöiden tai konsernin maksuvalmiudelle tai vakavaraisuudelle.
2. Jatkuvalla riskienhallinnalla tulee varmistaa, että merkittävät riskit, jotka voivat haitata yhtiön liiketoimintaa tai liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamista, tunnistetaan, arvioidaan ja niitä seurataan osana päivittäistä liiketoimintojen johtamista.
3. Riskienhallinnan tulee kattaa kaikki olennaiset sisäiset ja ulkoiset liiketoimintaan liittyvät riskit riippumatta niiden mitattavuudesta tai yhtiön vaikutusmahdollisuuksista niiden suojautumisen suhteen.
4. Riskienhallinnan menettelytapoja on jatkuvasti ylläpidettävä ja kehitettävä sen varmistamiseksi, että myös kaikki uudet, olennaiset, mutta aikaisemmin tunnistamattomat riskit tulevat riskienhallinnan piiriin.

Sisäinen tarkastus
Sisäinen tarkastus on riippumatonta ja objektiivista arviointi-, varmistus- ja konsultointitoimintaa, jolla tuotetaan lisäarvoa organisaatiolle ja parannetaan sen toimintaa. Sisäinen tarkastus tukee hallitusta konsernin tavoitteiden saavuttamisessa tarjoamalla järjestelmällisen lähestymistavan organisaation valvonta-, johtamis- ja hallintoprosessien sekä riskienhallinnan toimivuuden ja tehokkuuden arviointiin ja kehittämiseen.

Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on arvioida hallituksen vahvistaman tarkastussuunnitelman mukaisesti muun muassa konsernin riskienhallinnan tehokkuutta ja kattavuutta sekä valvontamenettelyjen riittävyyttä.

Sisäisen tarkastuksen tehtäväalueesta vastaa talousjohtaja, ja varsinainen sisäisen tarkastuksen toiminto on hallituksen päätöksellä ulkoistettu Oy Tuokko Ltd:lle, jossa päävastuullisena sisäisenä tarkastajana toimii KHT Janne Elo. Sisäinen tarkastus raportoi toimitusjohtajalle ja hallitukselle.