Search

Yhtiöjärjestys

SkartaNYAB Oyj:n yhtiöjärjestys

 

Yhtiön nimi on SkartaNYAB Oyj, ruotsiksi SkartaNYAB Abp ja englanniksi SkartaNYAB Plc.

Yhtiön kotipaikka on Oulu.

Yhtiön toimialana on puhtaiden energia- ja teknologiahankkeiden kehittäminen, rakentaminen ja omistaminen sekä siihen liittyvät konsultointitehtävät, sekä toimialaansa liittyvien palvelujen tarjoaminen. Yhtiö voi harjoittaa toimintaansa tytäryhtiöidensä kautta. Lisäksi yhtiö voi harjoittaa arvopaperikauppaa ja kiinteistöjen omistamista, myyntiä ja vuokrausta.

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä, joiden toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus. Yhtiön hallitus voi valita toimitusjohtajan sijaisen.

Yhtiölle on valittava vähintään yksi ja enintään kaksi tilintarkastajaa, joista vähintään yhden tulee olla tilintarkastuslaissa tarkoitettu tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajat valitaan toimikaudeksi, joka päättyy valintaa lähinnä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiötä edustavat paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa nimetylle henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kolme kuukautta ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää yhtiön virallisilla nettisivuilla sekä pörssitiedotteella. Hallitus voi harkintansa mukaan lisäksi ilmoittaa yhtiökokouksesta yhdessä tai useammassa sanomalehdessä.

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on tehtävä osallistumisilmoitus yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna ajankohtana, joka voi olla aikaisintaan 10 päivää ennen kokousta.

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä Helsingissä tai Oulussa.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä:

  1. tilinpäätös ja toimintakertomus;
  2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä:

  1. tilinpäätöksen vahvistamisesta, mikä käsittää myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen;
  2. vahvistetun taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
  3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
  4. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien lukumäärästä ja palkkioista; sekä

valittava:

  1. hallituksen jäsenet; ja
  2. tilintarkastaja.

10 § Yhtiön tilikausi on 1.1.-31.12.

11 § Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.