Search

Administration

SkartaNYAB Abp är ett finskt publikt aktiebolag som i administration och beslutsprocesser följer aktiebolagslagen och värdepappersmarknadslagen, bolagets bolagsordning och reglerna för Nasdaq First North Growth Market Finland samt andra tillämpliga lagar och förordningar. Bolagets ledning och verksamhet är bolagsstämmans, styrelsens och verkställande direktörens ansvar. Bolaget tillämpar inte bolagsstyrningskoden för börsnoterade företag i sin verksamhet.