Search

Bolagsordning

SkartaNYAB Abp:s bolagsordning

Avsnitt 1

Bolagets namn är på finska SkartaNYAB Oyj, på svenska SkartaNYAB Abp och på engelska SkartaNYAB Plc.

Avsnitt 2

Bolagets hemvist är Uleåborg.

Avsnitt 3

Bolagets verksamhetsområde är utveckling, byggnation och ägande av projekt för ren energi och teknik och relaterade konsultuppgifter samt tillhandahållande av tjänster relaterade till dess verksamhetsområde. Bolaget kan bedriva sin verksamhet genom sina dotterbolag. Bolaget kan dessutom ägna sig åt värdepappershandel och ägande, försäljning och uthyrning av fastigheter.

Avsnitt 4

Bolaget har en styrelse som består av minst tre och högst sju ordinarie ledamöter vars mandattid löper ut vid slutet av den första årsstämman efter valet.

Avsnitt 5

Bolaget har en verkställande direktör som väljs av styrelsen. Bolagets styrelse får välja en ställföreträdare till den verkställande direktören.

Avsnitt 6

Bolaget måste ha minst en och högst två revisorer, varav minst en måste vara en revisionsbyrå i den mening som avses i revisionslagen. Revisorerna väljs för en mandatperiod som löper ut vid slutet av den första årsstämman efter valet.

Avsnitt 7

Bolaget representeras inte bara av styrelsen utan även av styrelsens ordförande och den verkställande direktören, både individuellt och av styrelseledamöterna, två tillsammans. Styrelsen kan därutöver ge en person en affärsfullmakt eller ge rätten att företräda bolaget.

Avsnitt 8

Kallelsen till bolagsstämman måste levereras tidigast tre månader före bolagsstämmans avstämningsdag och senast tre veckor före stämman, och senast nio (9) dagar före bolagsstämmans avstämningsdag på bolagets officiella hemsida och med ett börsmeddelande. Styrelsen kan därutöver efter eget gottfinnande offentliggöra bolagsstämman i en eller flera tidningar.

För att ha rätt att delta i bolagsstämman måste en aktieägare anmäla sitt deltagande till bolaget senast det datum som fastställs i kallelsen till stämman, vilket inte får vara tidigare än 10 dagar före stämman.

Avsnitt 9

Årsstämman ska hållas årligen på ett datum som fastställs av styrelsen inom sex månader efter räkenskapsperiodens utgång i Helsingfors eller Uleåborg.

På årsstämman ska följande presenteras:

  1. bokslut och verksamhetsberättelse,
  2. revisionsberättelse,

och följande måste beslutas:

  1. bekräftelse av bokslutet, inklusive bekräftelse av koncernbokslutet,
  2. användningen av vinsten i den bekräftade balansräkningen,
  3. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör,
  4. antalet styrelseledamöter och revisorer och deras arvoden, och

följande positioner måste väljas:

  1. styrelseledamöter, och
  2. revisor.

Avsnitt 10

Bolagets räkenskapsperiod är 1 januari–31 december.

Avsnitt 11

Bolagets aktier ingår i redovisningssystem för värdepappershandel.