Search

Bolagsstämma

Det högsta organet i SkartaNYAB Plc är bolagsstämman där bolagets ägare har möjlighet att utöva sin beslutsrätt och rösträtt i frågor som rör bolaget. Årsstämman ska hållas senast sex månader efter utgången av bolagets räkenskapsår. Årsstämman ska åtminstone behandla följande frågor: bekräftelse av bokslutet, användning av den vinst som redovisas i balansräkningen, ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktör samt val av styrelse och revisorer.