Search

VD och koncernledning

Johan Larsson

Verkställande direktör

Mer information

+-

(Född 1980)

 • Holding Investment Förvaltning i Luleå AB, styrelseordförande
 • Bingab Barents Investment Group AB, styrelseledamot
 • Barents Fastigheter AB, styrelseledamot
 • Luleå Business Region AB, styrelseledamot

Johan Larsson är en entreprenör från Luleå som utsågs till VD för SkartaNYAB Abp den 1 april 2022. Han har varit verkställande direktör för koncernbolaget NYAB Sverige AB sedan 2012. Han har varit entreprenör för flera tillväxtbolag i olika branscher och styrelseledamot i närmare 30 företag. Han är grundare av SkartaNYAB Plc:s största aktieägare Holding Investment Förvaltning i Luleå AB och investmentbolaget Barents Investment Group AB och har förtroendeuppdrag bland annat som styrelseledamot i Luleå Business Region. Han valdes in i SkartaNYAB Abps styrelse i mars 2022.

Aktieinnehav i SkartaNYAB Plc:

 • Johan Larsson: 250 759 aktier
 • Bingab Barents Investment Group AB: 4 958 300 aktier
 • Holding Investment Förvaltning i Luleå AB (Larssons ägande 50%): 235 830 000 aktier

Aku Väliaho

Chief Financial Officer

Mer information

+-

(Född 1985)
Utbildning: Civilekonom

Aku Väliaho började som ekonomidirektör på SkartaNYAB Abp i januari 2022. Tidigare arbetade han på Finnair Oyj i olika befattningar inom finansförvaltning och företagsfinansiering 2015–2021. Hans ansvar på Finnair inbegrep exempelvis Finnairs affärsenhet för fastigheter, förvaltning av finansiering och investeringar i Finnairs pensionsfond samt Finnairs finansieringsverksamhet. Före tiden på Finnair arbetade Väliaho bland annat inom Oriola-koncernen i befattningar relaterade till finansiering och investeringar.

Mikko Ahonen

Senior Vice President, Finland

Mer information

+-

(Född 1984)

Utbildning: Högskolebyggingenjör

Mikko Ahonen gick in i ledningsgruppen och rollen som Country Director, Finland den 1 april 2022. Han är grundare av koncernbolaget Sitema Oy och var dess VD från september 2018 till mars 2022. Mikko Ahonen har mångsidiga erfarenheter av elnätsverksamheter och har till exempel arbetat på Fingrid Oyj 2007–2016 och Empower PN Oy 2016–2018.

Aktieinnehav i SkartaNYAB Plc:

 • 2 600 000 aktier

Magnus Granljung

Senior Vice President, Sverige

Mer information

+-

(Född 1973)

Utbildning: Civilingenjör

 • Granljung Holding AB, styrelseledamot

Magnus Granljung utsågs till koncernledningen i mars  2022. Han har varit VD för koncernbolaget NYAB Infrastruktur AB sedan 2018 och COO för NYAB Sverige AB sedan 2021. Tidigare har han bland annat haft ledande befattningar i BDX Group mellan 2011–2017 och Skanska Group mellan 2000–2011.

Aktieinnehav i SkartaNYAB Abp:

 • Magnus Granljung: 3 032 aktier
 • Granljung Holding AB: 24 336 840 aktier

Mikael Ritola

Direktör, Sverige

Mer information

+-

(Född 1989)

 • Holding Investment Förvaltning i Luleå AB, styrelseledamot
 • OLARIT Invest AB, styrelseledamot

Mikael Ritola är vice verkställande direktör i NYAB Sverige AB och grundare av SkartaNYAB Plc:s största aktieägare, Holding Investment Förvaltning I Luleå AB. Han har en bred erfarenhet av entreprenörskap och företagsledning och att bygga lönsam tillväxt i bygg- och infrastrukturbranschen. Han valdes in i SkartaNYAB Abps styrelse i mars 2022.

Ritola är inte oberoende av företaget eller dess största aktieägare. Han äger 50 % av den största  aktieägaren Holding Investment Förvaltning I Luleå AB och ingår i koncernens operativa ledning.

Aktieinnehav i SkartaNYAB Abp:

 • Mikael Ritola: 186 320 aktier
 • Holding Investment Förvaltning i Luleå AB (Ritolas ägande 50%): 235 830 000 aktier

Kari Tuominen

Direktör för projektutvecklingsverksamheten

Mer information

+-

(Född 1963)
Utbildning: Civilingenjör i industriteknik

 • Caira Consulting Oy, styrelseledamot

Kari Tuominen gick in i koncernledningen i juli 2021 och ansvarar för koncernens energiprojektutveckling. Innan han utsågs till VD för Skarta Energy Oy 2021 hade han en trettio år lång karriär på Peikko Group Oy inom internationell produktion, ledning och vindkraftsverksamhet.

Aktieinnehav i SkartaNYAB Abp:

 • Kari Tuominen: 100 272 aktier.

Minna Koistinen

Direktör för kommunikation och marknadsföring

Mer information

+-

(Födde 1978)
Utbildning: Tradenom (YH), marknadsföring

Minna Koistinen började som koncernens Vice President, Communications and Marketing och medlem av ledningsgruppen i maj 2022. Hon har lång erfarenhet av företagskommunikation och marknadsföring för företag som verkar på internationella marknader. Innan han började på SkartaNYAB Group arbetade han i Teknos Group som Senior Vice President, Marketing and Communications, och som medlem av ledningsgruppen 2018-2022 och som kommunikationschef 2016-2018. Tidigare har han arbetat t.ex. I olika marknads- och kommunikationsbefattningar inom Oriola-koncernen 2005-2016.