Search

Affärsverksamhet

SkartaNYAB bygger en ren framtid. Koncernens affärsverksamhet fokuserar på energi-, infrastruktur- och industribyggnation samt projektutveckling inom förnybar energi. SkartaNYAB drar särskilt nytta av sin starka position i norra Finland och Sverige där planerade investeringar i koldioxidfri industri under de kommande decennierna kommer att uppgå till tiotals miljarder euro. Dessutom har vi en stark närvaro i Stockholmsområdet där en ökande urbanisering skapar behov av hållbar infrastruktur. Vi strävar efter lönsam tillväxt och ser utmärkta tillväxtmöjligheter i alla våra affärsområden i Finland och Sverige.

Vår verksamhet består av fem affärsområden:

Energi- och elnät-byggnation

Vi fokuserar på att genomföra koldioxidneutrala energiprojekt i samarbete med industriella och offentliga aktörer. Vi ser möjligheter inom vind- och solenergi, och i framtiden även inom gröna vätgaslösningar.

BoP-konstruktion (Balance of Plant) avser infrastruktur- och elarbeten i en vindkraftspark som inbegriper all konstruktion med undantag för turbiner. SkartaNYAB är specialiserat på BoP-projekt och har medverkat vid byggnationen av fler än hundra vindkraftverk.

I BoP-projekten tar våra experter hand om helheten, med början i projektering och markundersökning. Vi går sedan vidare med att konstruera lyftzoner och fundament, inklusive utmanande betonggjutning. Vi bygger också vindkraftparkens interna elnät, inklusive kabelinstallationer. Och ansluter till det nationella nätet. Dessutom utför vi alla kringarbeten som vindkraftsparken behöver, till exempel reparation eller byggnation av vägnätet. Utöver BoP-projekt lämnar vi gärna anbud på mindre koncept utifrån kundens behov.

Industriell och annan specialiserad byggnation

SkartaNYABs starka kompetens och förmåga att fatta innovativa beslut ligger till grund för framgångsrik och specialiserad industriell byggnation.

Vi bygger industrianläggningar för operatörer som tillverknings- och logistikföretag, vattenverk, verkstäder samt pappers- och gruvindustri utifrån kundens behov. Vi hanterar också djärvt de mest utmanande specialiserade byggprojekten, som bio- och värmekraftverk, vattenreningsverk, industrihallar och produktionsanläggningar. Dessutom genomför vi specialprojekt, till exempel fastighetsförflyttningar med nollavfall.

Vårt mervärde när det gäller special- och industribyggprojekt är framför allt stark projektledning och kompetens i utmanande mark- och betongarbeten. Vi utvecklar och optimerar ständigt våra processer och vår teknik.

Våra kunder har lärt sig att lita på vår expertis och samarbetsförmåga som utvecklats under decennier av erfarenhet – vi samarbetar med projektets samtliga parter.

Anläggning

SkartaNYAB-företagen har mer än 70 års erfarenhet av olika anläggningsprojekt. Våra tjänster täcker allt från fundament till behoven kring husbyggnation.

Stater, kommuner, finska och svenska närings-, trafik- och miljöcentraler, byggföretag samt andra kunder och parter förlitar sig på vår pålitlighet och kompetens i krävande projekt. Vår expertis kommer till sin rätt i olika anläggningsprojekt, exempelvis för värmekraftverk, centrala avloppsreningsverk och vindkraftsparker.

Infrastruktur

Företagen i SkartaNYAB har decennier av erfarenhet av utmanande väg-, järnvägs- och brobyggnation. Vi anlägger olika trafikleder med tillhörande zonkonstruktion på ett effektivt, exakt och kundorienterat sätt. Den kompetens vi införskaffat under många år hjälper oss att organisera och schemalägga arbetet så att trafiken kan flyta så effektivt och säkert som möjligt genom hela projektet.

Som brokonstruktionsexperter planerar och utför vi alla broarbeten som en nyckelfärdig leverans från små broar till stora brokonstruktioner på land och över vattenvägar. Förutom broar, kulvertar och rörbroar för fordons-, gång- och cykeltrafik bygger vi olika typer av betong- och stålöverdäckningar, viadukter och ramper. I samband med brokonstruktion utför vi alla kringarbeten som markprojektering, asfaltarbeten och räcken, barriär- och belysningsinstallationer.

Förutom nya broar, järnvägar, vägar, gator och gång- och cykelvägar reparerar och förbättrar vi befintliga trafikleder. Vi underhåller också statlig och kommunal infrastruktur på fleråriga kontrakt.

Projektutveckling

Vi utformade det banbrytande Near Energy-konceptet åt kommuner, städer och industrier för koldioxidneutral lokal el. Med Near Energy-konceptet möter vi tillsammans med våra kunder de möjligheter som omställningen på energimarknaden skapar genom att erbjuda lokalproducerad el.

I praktiken innebär Near Energy konkurrenskraftigt prissatt elektricitet som produceras med vind- och/eller solenergi åt lokala operatörer. För dessa erbjuder Near Energy framför allt lokalproducerad, prisvärd energi samtidigt som deras image och konkurrenskraft främjas. Near Energy ökar också lokal kompetens och efterfrågan, skapar sysselsättning inom byggnation och underhåll och bidrar till en positiv atmosfär och ny vitalitet.

Vi samarbetar med Solarigo Systems Ltd i utvecklingen av solenergiprojekt i industriell skala.

Läs mer om SkartaNYABs tjänster på koncernbolagens webbplatser:

Skarta Finland

NYAB Sverige